Дніпряни оцінили діяльність свого мера рекордно високо

Ìýð Äíåïðà Áîðèñ Ôèëàòîâ âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ Îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî âîïðîñàì ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ â Óêðàèíå â 2017 ãîäó ïåñåííîãî êîíêóðñà "Åâðîâèäåíèå", â Êèåâå, 22 èþëÿ 2016 ã. Ôîòî Ðàòûíñêèé Âÿ÷åñëàâ / ÓÍÈÀÍ

Середня оцінка мешканцями Дніпра діяльності міського голови Бориса Філатова сягнула рекордних 3,30 балів – такі дані соціологічного дослідження «Дніпровський омнібус», проведеного Центром досліджень та комунікацій «ActiveGroup» у червні 2017 року.

Дніпрянам пропонувалось оцінити діяльність міського голови за п’ятибальною шкалою, в якій «один» – мінімальна оцінка, а «п’ять» – максимальна.

dnepr 06 mer«П’ятірки» меру поставили 13,4% мешканців Дніпра, а «четвірки» – 30,0%. Майже третина дніпрян (32,2%) оцінили діяльність їх міського голови на «трійку». «Двійку» меру поставили 11,2% респондентів. На думку 8,6% жителів Дніпра, діяльність Бориса Філатова заслуговує «одиниці». 4,5% респондентів не визначились із власними оцінками.

На думку політолога Дмитра Гаврилюка, той факт, що майже половина містян схвалюють роботу Бориса Філатова може означати його високу легітимність і засвідчує, що йому містяни довіряють.

dnepr 06 mer grПро це свідчить і той факт, що кількість максимальних оцінок в двічі більша ніж мінімальних. Крім того, умовна опозиційність до мера, яку уособлюють мінімальні оцінки в 1 та 2 бали не становлять для нього будь-якої загрози.

Разом з тим, на червень маємо ситуацію, коли майже третина містян поставили оцінку “три”. На думку експерта, це може свідчити, що серед містян є критична і вимоглива меншість, яка оцінює роботу мера за реальним станом міста.

 

На думку засновника дослідницької компанії «Active Group» Андрія Єременка, зростання оцінки є результатом не стільки власне діяльності міського голови, скільки ефективно побудованої інформаційної роботи навколо Бориса Фалатова. Тож зростання оцінки відбувається саме за рахунок покращенної комунікації з виборцем.

Дослідження відбувалось з 10 по 11 червня у рамках проекту «Дніпровський омнібус». Загалом опитано 1690 респондентів. Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 2,2%.

Довідка

Проект міських омнібусів компанії «ActiveGroup» розпочався у червні 2015 року. В рамках проекту проводяться регулярні (щомісячні) опитування для декількох замовників із різними завданнями, які спільно його фінансують. В кожному опитуванні є запитання, ініційовані саме компанією «ActiveGroup» з метою їх подальшої публікації для широкого загалу.

Комментарии закрыты.